Vedtekter

Vedtekter for Freyas Cats

Revidert1.1.2023

§1. Klubbens navn
1.1. Klubbens navn er Freyas Cats
1.2. Stiftelsesdato 01.01.2023.
1.3. Foreningens adresse vil være klubbleders adresse.


§2. Formål
2.1. Klubbens formål er:

a) Å fremme kattens velferd, hvilket gjelder alle katter. Ingen forskjell på huskatt, blandingskatter og rasekatter.


b) Å knytte vennskapsbånd mellom kattefolk, på tvers av landegrenser og foreninger og på den måten aktivt fremme kattens verdi og kattefolks interesser.


c) Å avholde årlige utstillinger, foredrag og annet som er av interesse for klubbens medlemmer.


d) Å støtte alle TICAs oppdrettere og oppfordre disse til å avle etter helse, gemytt og TICAs rasestandarder.


e) Å fremme dyrevelferd av alle slag, uansett rase eller art og å forebygge alle typer dyremishandling.


f) Å fremme fordelen ved kastrering av alle katter som ikke er en del av et avlsprogram, for å med dette unngå uønskede katter.


§3. Medlemskap

3.1. Enhver med interesse for å eie, stille ut eller avle på tamkatter er velkommen i vår klubb.

Nye medlemmer fyller ut søknad om medlemskap og plikter å betale fastsatt kontingent.


3.2. Søknader fra personer som er dømt for dyremishandling eller fratatt retten til dyrehold, eller som er utestengt fra andre forbund grunnet disiplinære forhold vil ikke bli akseptert.

Styret har rett til å avvise medlemskap og kan også avbryte eksisterende medlemskap dersom nevnte årsaker oppstår.

Slike saker vil taes opp i styret og vedtas ved avstemming.


3.3. Freyas Cats har tre typer medlemskap.

a. Hovedmedlemskap: for personer over 18 år.

Disse har ved medlemsmøter og generalforsamling èn stemme.


b. Familiemedlemskap: for husstandens øvrige medlemmer over 18 år.

Disse har samme rettigheter som hovedmedlemmer.


c. Støttemedlemskap: Disse har ingen stemmerett, men er allikevel en del av klubben på andre måter.


3.4. Medlemsansvar: Alle Freyas Cats medlemmer pålegges å overholde klubbens vedtekter og etiske regler.

Medlemmer plikter å overholde alle inngåtte avtaler vedrørende katt, uavhengig av hva avtalen er og hvem disse er inngått med.

Ved brudd på klubbens vedtekter vil ethvert medlemskap tas opp til vurdering av styret, hvor det vil stemmes over en eventuell advarsel eller midlertidig utestengelse.

Styret plikter å til enhver tid ta avgjørelser på klubbens og kattens vegne.

En endelig utestengelse foretas på generalforsamling, der alle stemmeberettigede medlemmer får være med på å ta den avsluttende avgjørelsen.
Alle klager skal være skriftlige og anonyme klager vil ikke behandles.


§4. Kontingent, regnskap og revisjon

4.1. Kontingenter. Kontingenten for de ulike medlemstyper fastsettes hvert år av generalforsamlingen, og gjelder i 1 år fra innbetalings dagen.

Ved manglende kontingent innbetaling avsluttes medlemskapet etter 1 måned.


4.2. Styret er ansvarlig for å avgi oversikt over budsjett og regnskap ved generalforsamlingen.


4.3.Klubbens regnskap følger kalenderåret.


4.4. Regnskapet revideres av de på generalforsamlingen valgte ansvarlige.


§5. Tegneregel

5.1.Freyas Cats tegnes av leder og ett styremedlem, eller av et samlet styre.


§6. Tilhørighet

6.1. Freyas Cats er tilknyttet The International Cat Association (TICA).

Klubbens styremedlemmer plikter å både være medlemmer av TICA og å være hovedmedlemmer av Freyas Cats.


6.2. Det skal til hver en tid være minst 5 hovedmedlemmer (her under bestyrelsen), som er medlemmer av TICA.


6.3. Klubben kan kun vedta og håndheve vedtekter, som ikke strider med TICA’s By-Laws og øvrige regelsett.


§7. Område
7.1. Freyas Cats arbeider primært for katteeiere, -utstillere og-oppdrettere i Norge og nabolandene.


§8. Møter
8.1. Styret avholder åpne kvartalsmøter etter behov.

Disse holdes fortrinnsvis i februar, mai, august og november.

Tid og sted fastsettes av styret.


8.2. Det kan om nødvendig innkalles til ytterligere møter, etter ønske fra styreleder, styret eller etter skriftlig ønske fra fem stemmeberettigede medlemmer.


8.3. Styremedlemmer dekker per i dag alle utgifter i forbindelse med møter selv,

men dette kan endres ved en senere anledning.


8.4. Av hensynsmessige årsaker avholdes alle styremøter på teams eller andre webtjenester.

I forbindelse med utstillinger arrangert av klubben, hvor det tilstrebes at flest mulig medlemmer deltar, vil det avholdes fysiske møter.

§9. Generalforsamling
Generalforsamlingen, når den er lovlig innkalt, beslutningsdyktig og dermed også klubbens høyeste myndighet.


9.1. Generalforsamlingen avholdes årlig og senest ved utgangen av marsmåned. Innkallelse skal sendes minst 6 uker i forveien og kan sendes via e-post eller post.
Dagsorden, årsberetning og eventuelle innkomne forslag skal være medlemmene i hende senest to uker før generalforsamling avholdes.


9.2. Hvert hovedmedlem har en stemme, men hver husstand kan ha maks to stemmer.


9.3. Forslag til nye styremedlemmer skal presenteres på generalforsamlingen.


9.4. For å kunne velges inn i styret må kandidater til styret være medlem av både Freyas Cats og TICA.


9.5. Alle forslag fremsatt av medlemmer skal tilsendes styreleder senest 4 uker før generalforsamlingen og må merkes «forslag til GF».

Forslaget anses som levert når avsender har mottatt kvittering fra styreleder.
Endringer i vedtekter avgjøres med et flertall påminst 2/3 av de stemmeberettigede som er til stede.

Andre forslag avgjøres med ordinær flertallsbeslutning.

Ved stemmelikhet bortfaller forslaget.
Skriftlig avstemming skal etterkommes så sant minst en av de fremmøtte medlemmer ønsker dette.


9.6. En ordinær generalforsamling avholdes etter følgende dagsorden:

Velkomst
Valg av møteleder, referent og stemmeteller.
Opptelling av antall stemmeberettigede til stede.
Årsberetning fremlegges og godkjennes.
Regnskap fremlegges og godkjennes.
Gjennomgang av medlemmers og styrets saker.
Fastsettelse av endring i kontingent og godkjennelse av budsjett.
Valg av kasserer, styremedlemmer, styreleder, regnskapsleder og andre som står til gjenvalg.
Annet


9.7. Referat fra generalforsamlingen skal godkjennes av styreleder, møteleder og referent og skal følgelig legges ut på klubbens hjemmeside senest tre uker etter avholdt generalforsamling.


9.8. Vedtekter trer umiddelbart i kraft etter generalforsamlingen er avholdt,

så sant annet ikke er besluttet og vedtatt på generalforsamlingen.


9.9. Dersom styret anser det som nødvendig, eller når minst 1/3 av stemmeberettigede medlemmer har fremsatt skriftlig anmodning, skal det avholdes ekstraordinær generalforsamling.

Innkallelsesfrist for denne er hvis ønsket av medlemmene, to uker.

I disse tilfellene skal generalforsamlingen avholdes senest fire uker etter anmodningen er gjort kjent for styreleder.

Med innkallelsen skal det medfølge en dags orden, lik den som presenteres på en ordinær generalforsamling, samt en begrunnelse for hvorfor ekstraordinær generalforsamling avholdes.


§10. Styret

10.1. Styret består av styreleder, nesteleder, sekretær, kasserer og en rådgiver.

Utover dette velges to varamedlemmer.

Disse har talerett, men ikke stemmerett på styremøtene.

Det er de tidligere nevnte som har det daglige ansvar for drift og ledelse av klubben.


10.2. Styreleder og resten av styrets medlemmer velges på generalforsamlingen og deres oppgaver starter umiddelbart.

Styreleder og kasserer velges direkte på generalforsamlingen, mens de øvrige roller i styret fordeles blant de valgte styremedlemmene.

En styrerolle varer i to år, hvor man ett år på generalforsamlingen velger styreleder og ett styremedlem og neste år velges kasserer og de to andre styremedlemmene.

Dette for å unngå at hele styret fornyes på en gang uten å ha oversikt over hva som foregår.


10.3. Dersom et styremedlem trekker seg, vil varamedlemmet med flest stemmer overta den fratrådte rollen.


10.4. Styret berettiges å utvelge medlemmer utenfor styret til å bistå i klubbens saker. Komiteer kan opprettes til å arbeide mot ulike formål og disse vil samarbeide med styret og plikter å holde styret oppdatert vedrørende sitt arbeide.

Slike komiteer opprettes ved behov.


10.5. Styreleder er møteleder og kan i tillegg velge å lede møter i de tidligere nevnte komiteene.

Formelt er styreleder alltid leder av alle opprettede komiteer.


10.6. Nestleder er, i styreleders fravær, alltid dennes stedfortreder.


10.7. Sekretærens viktigste oppgaver er å skrive referat fra alle styremøter og fremlegge disse på neste møte.

Videre har sekretæren ansvaret for medlemslister, med alt det innebærer av medlemsnumre, navn og adresser på alle klubbens medlemmer.


10.8. Kasserer har ansvar for kassebeholdningen og sørger for en

bankkonto i klubbens navn.

Denne kontoen skal kunne ta imot betalinger fra utlandet.

Kasserer plikter også å holde orden i utlegg og kvitteringer og til å avlegge rapport vedrørende klubbens økonomiske situasjon på alle styremøter.
Kasserer plikter å videresende navn og adresse på alle betalte medlemskap til sekretær.


10.9. Rådgiver er et medlem som har god kjennskap til TICA og TICA’s klubb- og utstillingsprosedyrer.

Rådgiver skal være tilgjengelig for å hjelpe og komme med råd til klubben ved behov, eller hvis rådgiver opplever at klubben ikke lever opp til sine målsetninger eller på annet vis ikke følger opp sine forpliktelser ovenfor TICA.


10.10. Hvert år, innen 1.april, skal styreleder, sekretær og kasserer klargjøre en årsrapport til TICA.

Denne skal inneholde medlemsliste med adresser, en rapport fra siste års avholdte utstillinger, en kopi av årsregnskap og budsjett, samt øvrig informasjon TICA måtte ønske.


10.11. Styret er bemyndiget til å ta opp lån på opptil 150.000,- i klubbens regi.

Ingen medlemmer, ikke engang styremedlemmer, skal heftes personlig for klubbens utgifter eller inntekter.

Freyas Cats står eneansvarlig for sin formue.